پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست

پیچ و رولپلاک سنگ نما بدون داربست و به وسیله دسترسی با طناب