بنر و تزئینات نمای ساختمان, دسترسی با طناب

نصب تابلو برروی نمای ساختمان بدون داربست نصب بنر با طناب